FELV, FIV I FIP - NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Kategorie: Choroby

FeLV – częstotliwość występowania wirusa białaczki kotów

W większości publikowanych badań próbki były wcześniej selekcjonowane i nie reprezentują całej populacji kotów. Z drugiej strony dla lekarza weterynarii istotna jest wiedza dotycząca częstotliwości występowania choroby zakaźnej. Dlatego chcemy się z Państwem podzielić następującymi danymi:

W ostatnim roku zbadaliśmy 4208 kotów w kierunku wirusa białaczki, z czego 7%  należało do grupy zwierząt pozytywnych. Korelacji między płcią lub wiekiem nie zaobserwowano. Występowanie choroby w Stanach Zjednoczonych szacuje się na około 4%, u kotów z objawami klinicznymi liczba ta rośnie do 21%.

Rozpoznawanie wirusa białaczki kotów

W celu wykrycia infekcji wirusem białaczki kotów zwykle wykorzystuje się test antygenowy ELISA. Wszystkie dostępne na rynku testy wykrywają antygenowe białko p27 wirusa. Wykazują mniej więcej ten sam poziom wrażliwości, ale często  różnią się pod względem specyficzności z powodu niskiej prewalencji  FeLV w populacji kotów. Dlatego wiarygodność uzyskanych wyników ujemnych jest dość wysoka, ale ryzyko uzyskania fałszywie dodatnich wyników wynosi statystycznie 20%. Szczególnie w przypadku wątpliwych wyników zalecane jest ich potwierdzenie przy użyciu dodatkowych testów opartych na innej metodzie, np. test immunofluorescencji lub PCR.

Wykrywanie przeciwciał nie jest użyteczne w rozpoznawaniu FeLV, z powodu dużego odsetka infekcji przejściowych, szczególnie u kotów wolno żyjących.

Rozbieżne wyniki badań mogą pojawiać się u zwierząt z powodu:

  • różnych stadiów infekcji

  • różnych testów, na przykład wykrywanie wolnych wirusów przy użyciu ELISA, wirusów związanych z komórką przy użyciu testu z immunofluorescencją lub materiału wirusowego w szpiku kostnym lub we krwi przy użyciu PCR.

  • problemów technicznych związanych z przeprowadzaniem badania.

Wyniki ujemne mogą być spowodowane:

  • brakiem ekspozycji na wirus białaczki

  • okresem inkubacji

  • infekcją latentną

  • poronną formą zakażenia

Szczepienie nie przeszkadza w przeprowadzaniu testów. Powoduje tylko produkcję przeciwciał na pewien antygen. Powszechnie stosowane testy wykrywają antygen, który nie jest wykorzystywany w szczepionce.

Biologia wirusa FeLV:

Test wykrywa wiremię od 28 dnia po infekcji. Może dochodzić do zakażeń śródmacicznych. W rzadkich przypadkach donoszono, że kotki nie wykazujące wiremii, dające ujemny wynik w teście  ELISA, przenosiły wirus na swoje potomstwo. Dlatego kocięta powinny być badane niezależnie od statusu matki. Można je badać w każdej chwili, ponieważ przeciwciała matczyne nie wpływają na wynik testu.

W hodowlach kotów, w których sytuacja finansowa stanowi problem, powinno się badać przynajmniej kotki.

FeLV – co można zrobić, kiedy okaże się, że mamy w domu kota z dodatnim wynikiem testu?

Dodatni wynik nie koniecznie oznacza, że kot będzie jednocześnie wykazywał objawy kliniczne. W 60% przypadków koty zarażają się tylko przejściowo. Jednak stopień przeżywania wirusa może być bardzo długi nawet u przejściowo zakażonych kotów.

FeLV przenosi się przez bliski kontakt. Wirus jest wydzielany ze śliną, moczem i kałem.

Pielęgnacja, miski na karmę i kuwety są źródłem infekcji. Najlepszym sposobem ochrony innych zwierząt jest badanie wszystkich kotów i oddzielanie tych z wynikiem ujemnym. Możemy powiedzieć, że wynik badania zwierzęcia jest ujemny, gdy wykonamy dwa badania w odstępie miesiąca i wynik obu będzie ujemny. Zanim wprowadzimy do domu nowe zwierzęta powinniśmy przeprowadzić kwarantannę. Te koty powinniśmy także dwukrotnie zbadać w tym czasie. Jeśli nie jest możliwe oddzielenie kotów z wynikiem ujemnym od tych z dodatnim, powinno się zaszczepić wszystkie wolne od wirusa przeciwko FeLV. Chociaż szczepionka wykazuje wysoce przewidywalną frakcję ochrony, nie daje 100% pewności. Jednak dorosłe zwierzęta wykazują znacznie mniejsze ryzyko zakażenia, z powodu naturalnej odporności w pewnym wieku.

Prewalencja FIV

W 2003 roku prewalencja FIV u kotów badanych w naszym laboratorium wyniosła 4,8% (n=1688). Wśród nich kocury stanowiły 5,8% w porównaniu z kotkami z 3,8%.

Rozpoznawanie FIV

Wszystkie dostępne na rynku testy do wykrywania przeciwciał to badania z wykorzystaniem metody ELISA lub technologii immunochromatografii. Z powodu niskiej prewalencji w populacji kotów, wiarygodność wyników ujemnych jest wysoka. Wynik dodatni, szczególnie nieoczekiwany, powinien być potwierdzony w ponownie przeprowadzonym teście lub przy użyciu innej metody, np. Western Blot. Testy antygenowe, szczególnie w przetrwałej fazie infekcji nie są zalecane z powodu niewielkiej ilości wirusa.

Wykorzystanie analizy PCR wciąż stanowi problem. Z powodu różnorodności podtypów i wysokiego stopnia mutacji wirusa, wybór primerów jest konieczny, dlatego niezbędne są dalsze prace na tym polu w celu ustalenia rutynowej metody diagnostycznej PCR.

Nowa szczepionka przeciwko FIV zarejestrowana w USA wpływa na możliwość przeprowadzenia wszystkich obecnie dostępnych na rynku testów.

Biologia FIV

Przeciwciała pojawiają się u kotów około 60 dni po infekcji. Dlatego zwierzęta o nieznanym pochodzeniu powinny być badane ponownie po 60 dniowej przerwie. Wirus jest przenoszony od zakażonej kotki na większość kociąt, a przeciwciała matczyne można wykazać do 6 miesięcy po urodzeniu. Częste występowanie wirusa u dorosłych samców związane jest z ich nawykiem walki. Przypadkowa transmisja jest także możliwa, ale występuje jedynie w rzadkich przypadkach.

U kotów z wirusem FIV rokowanie i kontrola leczenia opiera się na ustaleniu statusu immunologicznego komórek przy użyciu cytometrii.

FIV – co można zrobić, kiedy zachoruje nasz kot?

Idealnie koty dodatnie i ujemne pod względem FIV powinny być trzymane oddzielnie, jednak w zamkniętej grupie kotów o ustalonym rankingu, ryzyko transmisji jest niewielkie. Koty dodatnie powinny być kastrowane i nie wypuszczane na dwór. Dobrze zbilansowana dieta, odrobaczanie i konsekwentne badania kontrolne dają kotu z FIV szanse na długie życie.

FIV i FeLV

W celu zapobiegania infekcji zalecana jest wysoka higiena. Powinno się dezynfekować miski do jedzenia, legowiska i kuwety. Najważniejsza jest 30 dniowa kwarantanna przed wprowadzeniem nowego kota do mieszkania. Wszystkie zwierzęta, które są dawcami krwi powinno się regularnie badać i nie wypuszczać na dwór. W klinikach weterynaryjnych absolutnie konieczna jest sterylizacja w autoklawie narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych po użyciu ich u kota z FIV lub FeLV.

FIP – co to jest FIP?

Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP) jest śmiertelną chorobą kotów wywoływaną mutacją genetyczną powszechnego koronawirusa jelit kotów (FCoV). Klinicznie wykazujemy u kotów dwie formy choroby: wilgotną formę wysiękową i suchą formę ziarniniakową. Wilgotna forma prowadzi do poważnego zapalenia błon surowiczych z powstawaniem żółtawego, lepkiego i włóknikowego płynu w jamie brzusznej. W formie suchej narządy naciekane są ziarniniakami prawie w każdym miejscu. Koty wykazują anemię, żółtaczkę i gorączkę. Czasami zakażone zwierzęta wykazują objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i zapalenie błony naczyniowej oka.

FIP – dlaczego u niektórych kotów występuje FIP?

Po infekcji powszechnym wirusem FCoV, wirus ulega replikacji w nabłonku jelit cienkich. W większości przypadków występują jedynie łagodne objawy kliniczne, łagodna biegunka lub wypływ z nosa i jamy ustnej. U niektórych kotów mutacja prowadzi do powstania FIPV i wzrostu wirusa w makrofagach. Następnie układ immunologiczny rozpoczyna syntezę interleukiny i kompleksów immunologicznych. Każda mutacja u poszczególnych osobników przebiega w różny sposób, dlatego nie można odróżnić łagodnych od złośliwych koronawirusów.

W jaki sposób przebiega transmisja FCoV?

FCoV jest rozsiewany ze śliną i odchodami zarażonych kotów. Dlatego koty zarażają się przez kuwety i miski do jedzenia. Możliwa jest także transmisja pionowa.

Jak interpretować pozytywne miano przeciwciał?

Koty, które kontaktują się z jakimkolwiek koronawirusem wytwarzają przeciwciała. Jest to dość powszechny wirus w populacji kotów i kot z wysokim mianem przeciwciał niekoniecznie zachoruje na FIP, szczególnie jeśli pochodzi z mieszkania, w którym żyje wiele kotów, hodowli lub schroniska. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że koty z mianem powyżej 1:400 rozsiewają wirusa z kałem.

U kota z objawami klinicznymi miana przeciwciał mogą być niskie lub niewykrywalne, ponieważ są związane w kompleksach immunologicznych.

Celem badania przeciwciał może być:

  • potwierdzenie ujemnego statusu przed wprowadzeniem kota do grupy seronegatywnej (w tym przypadku powinno się wykorzystywać testy o niskim odpadzie, np. IFAT)

  • potwierdzenie przynajmniej infekcji u zwierzęcia wykazującego objawy kliniczne.

W jaki sposób identyfikujemy koty rozsiewające FCoV?

Najskuteczniejszym sposobem identyfikacji kotów rozsiewających FCoV jest wykorzystanie testu PCR. U kotów siejących wirus występuje wysoki stopień mutacji i w związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia choroby. Poza tym zwierzęta te stanowią ryzyko zakażenia innych zwierząt.

W naszym laboratorium 54% próbek badanych w rutynowej kontroli było pozytywnych w kierunku FCoV, dlatego PCR jest badaniem pomocnym w identyfikacji siewców. Należy jednak pamiętać, że pozytywny wynik badania próbki kału mówi tylko o tym, że kot sieje FCoV, a nie czy choruje na FIP lub zachoruje w przyszłości.

Czy istnieje leczenie FIP?

Niestety, nie. Stosowanie leków immunosupresyjnych, takich jak kortykosterydy lub cyklofosfamid mogą spowolnić rozwój choroby. Jednak nie zmienią jej wyniku. Próby wykorzystania Interferonu-Omega w leczeniu FIP u kotów nie przyniosły spodziewanego rezultatu.

Czy możliwa jest pewna diagnoza FIP?

Nie, nie u żyjącego zwierzęcia. Jednak kilka danych może zawęzić ilość chorób w diagnostyce róźnicowej. Najważniejszym parametrem jest całkowita ilość białek, która wzrasta w większości przypadków (>100 G/l). możliwe jest wykorzystanie elektroforezy białkowej w celu pomiaru frakcji albumin i globulin. Hipergammaglobulinemia jest częstym objawem u kotów z FIP. Stosunek albumin/globulin poniżej 0,5 jest wysoce specyficzny (92%) i wysoce przewidujący. Badanie morfologiczne krwi jest niespecyficzne i zmienne w zależności od stopnia nasilenia i rozwoju choroby oraz występowania problemów wikłających. U wielu kotów występuje leukocytoza neutrofilowa i łagodna normocytarna, normo barwliwa anemia.

Czy ma sens badanie płynu z jamy brzusznej?

W wilgotnej formie FIP rozsądne jest pobranie płynu z jamy brzusznej i zbadanie jego ciężaru właściwego (>1017 g/l), wykazanie zwiększonej liczby białek i stężenia LDH. Badanie cytologiczne wykazuje neutrofile i wiele makrofagów. Prostym i wiarygodnym testem jest test Rivalty. Jest zawsze dodatni w przypadku FIP.

Jak długo należy odczekać, zanim wprowadzimy do mieszkania nowego kota?

Koronawirusy nie są zbyt oporne w normalnym środowisku. Wszystkie kuwety, miski i wszystkie akcesoria z jakimi koty mają do czynienia powinny być czyszczone najczęściej jak to tylko możliwe. Przedmioty których nie można odpowiednio wyczyścić powinny być usunięte. Ekspozycja na światło słoneczne i powietrze zwykle niszczy koronawirusa w przeciągu 2 tygodni. Jednakże wirus może przetrwać dłużej w kale.

Jak uzyskać wolną od FCoV hodowlę kotów?

Jest to bardzo trudne zadanie. Szczególnie w mieszkaniach, w których żyje wiele kotów, siewstwo wirusa jest zmienne z powodu kilku zwierząt dzielących miskę i kuwetę. Dlatego niezbędne jest utrzymanie higieny w celu zachowania niskiej ilości wirusa w środowisku.

Wszystkie koty powinny być zbadane w kierunku miana przeciwciał i siewstwa w kale przy użyciu PCR. Powinno się rozdzielić koty seropozytywne i seronegatywne. Kocięta od matek siewców powinny być wcześnie odsadzane w celu ochrony przed infekcją. Wszystkie koty seronegatywne powinny być zaszczepione, by zmniejszyć ryzyko infekcji.

Komentarze
CaseyMetCaseyMet
Show more!
CaseyMetCaseyMet
Click here!
AngeloinocaAngeloinoca
Do you feel like you have tried everything possible in order to lose weight? You are not alone--many people have the same problem. The following article is designed to give you tips that you may not have even known existed. By following these tips, you will reach your weight loss goal in no time.
CaseyMetCaseyMet
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.
RobertunlatRobertunlat
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis-avis/
loans online bad credit online loans for bad credit payday personal loan loans online no credit checloans online bad credi...
loans online bad credit
online loans for bad credit
payday personal loan
loans online no credit check
casino g casino games roulette new usa online casinos best online casino games freecasino g casino games ...
casino g
casino games roulette
new usa online casinos
best online casino games free
best weight loss supplements best diet pills slimming tablets alli weight loss reviews weight loss pbest weight loss suppl...
best weight loss supplements
best diet pills
slimming tablets
alli weight loss reviews
weight loss pills
best diet pills diet pills best weight loss pill weightloss pills prescription weight loss pillsbest diet pills diet p...
best diet pills
diet pills
best weight loss pill
weightloss pills
prescription weight loss pills
KelUpdaseKelUpdase
My Dr Prescribed Keflex For Boils Buy Lasix 100mg Cialis Pericoloso viagra online prescription order accutane no prescription Effetti Collaterali Propecia Keflex And Conception cialis 40 mg Viagra Problemi Generic Viagra Canadian Amoxicillin Diarrhea Viagra Senza Ricetta Roma viagra online pharmacy Viagara Samples Overnight No Prescriptions Online Pharmacy Cialis Comprare In Svizzera Will Zithromax Treat Sinus Infection cialis 5 mg Buying Xenical Online
WilliamVARNEWilliamVARNE
real cialis
rx cialis tadalafil 40gm
Cialis 20 mg cheap price
cialis in malaysia
cialis in shanghai
https://kellyannehulme.com
cialis senza ricetta a forli cesena
cheap cialis super active.com
20 mg cialis
canadian pharmacy for cialis
adipex cheap cialis eteamz.active.com link online
https://kellyannehulme.com
ArnoldBokArnoldBok
cialis price at lloyds
cialis black market price 274
buy cialis
cialis for ed
cialis online fermo posta
Buy Cialis Online
cialis 100mg pills
prezzo del cialis originale
buy cialis
LesquattYLesquattY
Cialis 5mg Online Australia generic 5mg cialis best price Viagra Commander Ligne
MichaelGarMichaelGar
buy cialis 10mg australiacialis professional no prescriptionbuy generic cialis with paypalcialis official commercial Buy cialis 20mg
https://skylensnw.com
https://fabnews.faith/wiki/Cialis10mgor20mg
http://chernousovajazz.ru/user/McclureLentz6/
http://root-motion.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=jacobsonkruse3
MichaelGarMichaelGar
canadian pharmacy cialis genericcialis coupon walmartcialis online fdaonline cialis forum Buy cialis 40mg
https://skylensnw.com
http://whanswerz.com/index.php?qa=user&qa_1=bjerregaardibrahim0
https://fabnews.faith/wiki/Cialis10mgor20mg
http://chernousovajazz.ru/user/McclureLentz6/
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityka cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję