BORELIOZA U PSÓW - AKTUALNE DANE

Kategorie: Choroby

Borelioza jest infekcją bakteryjną przenoszoną przez kleszcze Ixodes ricinus. W 1982 roku odkryto, że drobnoustrojem wywołującym tę chorobę są krętki, które obecnie noszą nazwę Borrelia burgdorferi. Rodzaj Borrelia obejmuje różne gatunki, z których do patogennych zaszeregowano do tej pory grupy Borrelia recurrens i Borrelia duttonii (szczep wywołujący gorączkę powrotną u ludzi), Borrelia anserina (odpowiedzialna za krętkowicę drobiu) oraz Borrelia burgdorferi sensu latu (wywołująca boreliozę z Lyme). Krętki Borrelia przenoszone są za pośrednictwem wektorów (kleszcze lub wszy), a rezerwuarem wszystkich gatunków tego drobnoustroju za wyjątkiem B. recurrens i B. dutonii są dzikie zwierzęta. Borelie - podobnie jak wszystkie krętki – posiadają kurczliwe i ułożone wzdłuż osi fi lamenty umiejscowione pod wielowarstwową zewnętrzną powłoką, którym zawdzięczają swój charakterystyczny, spiralny kształt oraz ruchliwość. Grupa krętków Borrelia burgdorferi sensu latu (B.b.s.l.) obejmuje różne gatunki, na przykład Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia afzelii i Borrelia garinii. Obecnie przedmiotem dyskusji jest kwestia wywoływania boreliozy z Lyme przez B. burgdorferi s.s., B. afzelii i B. garinii, przy czym na dzień dzisiejszy chorobotwórczy charakter przypisuje się również innym gatunkom krętka Borrelia, na przykład B. lusitaniae i B. valaisiana, odkąd stwierdzono ichobecność w płynie mózgowo-rdzeniowymu ludzi.

Występowanie na świecie

Geograficzne rozmieszczenie chorobotwórczych gatunków krętka Borrelia jest bardzo zróżnicowane. Na przykład w Ameryce Północnej niemal 100% krętków z rodzaju Borrelia stanowi B. burgdorferi s.s., podczas gdy w Europie grupa ta stanowi jedynie ok. 10%. Około 90% gatunków występujących w Europie stanowią grupy B.afzelii i B. garinii.

Rezerwuar

Rezerwuarem tego drobnoustroju są dzikie ssaki leśne oraz ptaki, za pośrednictwem których dochodzi do zakażenia larwy kleszcza podczas pierwszego posiłku z krwi. Podczas kolejnego posiłku larwa kleszcza w ostatnim stadium rozwoju może już sama przenosić zarazki na ofiarę. W zależności od obszaru nosicielami krętka Borrelia może być nawet 75% dorosłej populacji kleszczy, przy czym jeden osobnik może być jednocześnie nosicielem kilku gatunków tej grupy.

Przebieg infekcji u kleszcza

Gdy wraz z krwią ofiary do organizmu kleszcza wtargną krętki Borrelia, drobnoustrój ten w pierwszej kolejności umiejscawia się w jelicie kleszcza, gdzie rozpoczyna syntezę specyficznego wzorca powierzchniowego zdominowanego przez białka powierzchniowe typu A (outer surface protein A lub OspA). Dzięki tym białkom krętki Borrelia są w stanie na trwałe usadowić się w jelicie środkowym kleszcza. Gdy kleszcz przyczepia się do ciepłej skóry żywiciela, a krew żywiciela zaczyna wpływać do przewodu pokarmowego kleszcza, krętki rozpoczynają ponowną modyfikację swojej struktury powierzchniowej. Ponieważ podczas zasysania krwi żywiciela zmienia się temperatura i pH w jelicie kleszcza, dochodzi do spadku ekspresji białka OspA oraz do wzrostu ekspresji białka OspC. Białko OspC umożliwia krętkom przeniknięcie przez ścianę jelita kleszcza oraz wędrówkę do gruczołów ślinowych wraz z hemolimfą. Okres liczony od rozpoczęcia modyfikacji struktury powierzchniowej krętków do rozpoczęcia wędrówki do gruczołów ślinowych kleszcza trwa od 24 do 48 godzin. W następnej kolejności krętki wraz ze śliną kleszcza wnikają do organizmu żywiciela i zaczynają się w nim rozprzestrzeniać.

Przebieg infekcji u żywiciela

Po wniknięciu krętków Borrelia organizm żywiciela na początku reaguje niespecyficzną odpowiedzią immunologiczną wysyłając obojętnochłonne granulocyty, makrofagi i plazmocyty, które z reguły ulegają jednak neutralizacji w wyniku działania substancji przeciwzapalnych (prostaglandyn) zawartych w ślinie kleszcza. W rezultacie rozpoczyna się czynna wędrówka po tkankach żywiciela. Obecność krętków zwabia kolejne granulocyty, które ulegają degranulacji, co z kolei wywołuje liczne procesy zapalne. Ponieważ krętki Borrelia wyposażone są w receptory glikozaminoglikanu, najczęściej łączą się one z tkankami o znacznej zawartości włókien kolagenowych, takimi jak stawy, serce i osierdzie, mózg i opony mózgowe. Po wrodzonej niespecyficznej odpowiedzi immunologicznej organizm żywiciela po upływie kilku tygodni od infekcji rozpoczyna produkcję specyficznych przeciwciał wytwarzając najpierw immunoglobulinę M, a następnie immunoglobulinę G. U psów zainfekowanych w celach doświadczalnych już po upływie 4-6 tygodni od infekcji stwierdzono obecność przeciwciał IgG, które przetrwały przez okres dłuższy niż 1 rok (przeciwciała trwałe). Mimo specyficznej odpowiedzi immunologicznej organizmu żywiciela krętki Borrelia dzięki ciągłej modyfikacji swoich białek powierzchniowych są w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się mechanizmom obronnym żywiciela. Znaczną zdolność modyfikacji sekwencji DNA przypisuje się w szczególności białkom powierzchniowym VlsE i OspC, w wyniku czego organizm żywiciela nie jest w stanie wyeliminować czynnika chorobotwórczego. Białko VIsE posiada wprawdzie w swojej sekwencji DNA oprócz elementów zmiennych również elementy stałe wiążące przeciwciała wytwarzane we wczesnym stadium, lecz w wyniku ciągłej modyfikacji elementów zmiennych wytwarzane są także przeciwciała, które nie znajdują punktów zaczepienia na białkach powierzchniowych bakterii. W ten sposób mimo obecności przeciwciał krętki Borrelia mogą dalej rozprzestrzeniać się w organizmie.

Objawy infekcji krętkami Borrelia u psów

Objawy kliniczne infekcji krętkami Borrelia mogą być bardzo zróżnicowane. Podaje się, iż jedynie ok. 5% zainfekowanych psów wykazuje w ogóle objawy kliniczne. U psów zainfekowanych krętkami Borrelia w celach doświadczalnych choroba rozwinęła się jednak u blisko 75% zwierząt. U psów w przeciwieństwie do ludzi rzadko obserwuje się rumień wędrujący. Częstszym objawem we wczesnym stadium infekcji jest gorączka do 40.5 °C, brak łaknienia oraz ogólne osłabienie utrzymujące się przez 1 do 2 dni. Następnie choroba przez kilka tygodni, a czasem nawet przez kilka miesięcy przebiega bezobjawowo. W dalszej kolejności u zwierząt obserwuje się często po raz pierwszy kulawizny, które najczęściej ustępują bez leczenia. Nierzadko jest to moment, w którym zwierzę po raz pierwszy trafia do gabinetu weterynaryjnego. Kulawizny mogą być cięższe lub lżejsze i występują z przerwami, mogą też pojawiać się naprzemiennie po obu stronach. Ponadto oprócz zapalenia stawów obserwuje się także objawy ze strony serca i układu nerwowego. Do ciężkich powikłań związanych z chorobą należy kłębuszkowe zapalenie nerek, a w jego następstwie niewydolność nerek w wyniku odkładania się zespołów przeciwciał i antygenów w obrębie błony podstawnej. U chorych zwierząt obserwuje się wówczas senność, spadek wagi ciała, wymioty, a także obwodowe obrzęki w wyniku utraty albuminy. Notowano również przypadki śmiertelne. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej obserwuje się najczęściej acetonemię, mikroalbuminurię oraz proteinurię. Najczęstsze przypadki kłębuszkowego zapalenia nerek w następstwie zakażenia krętkiem Borrelia obserwuje się u psów rasy golden retriever i labrador retriever, a także u berneńskich psów pasterskich.

Potencjalne zmiany w parametrach laboratoryjnych wywołane boreliozą

krew

mocz

leukocyty – wzrost

mikroalbumina -  wzrost

eozyno file-  wzrost

białko -  wzrost

mocznik -  wzrost

erytrocyty  -  wzrost

kreatynina  -  wzrost

 

stosunek białka do kreatyniny -  wzrost

albumina - spadek

albumina -  wzrost

Możliwości i ograniczenia  diagnostyczne

Istnieją różne metody ułatwiające rozpoznanie boreliozy w praktyce. Jedną z pierwszych metod diagnozowania tej choroby była metoda immunofluorescencji, czyli IFAT, polegająca na wykazaniu obecności nośników obiektu pokrytych warstwą antygenów, które łączone były z badaną surowicą. Następnym etapem było dodanie fluoryzujących wtórnych przeciwciał oraz mikroskopowa ocena procesu tworzenia się zespołów antygenów i przeciwciał na podstawie intensywności fluorescencji. Ponieważ na ostateczny wynik testu wykonanego metodą IFAT mają znaczny wpływ takie czynniki jak doświadczenie oraz subiektywna ocena badającego, test ten uznawany jest obecnie za przestarzały. W badaniu metodą ELISA płytkę testową z rowkami pokrywa się warstwą antygenu krętka Borrelia, a następnie podaje się ją inkubacji z dodatkiem badanej surowicy. W następnej kolejności jako koniugat dodaje się znakowane enzymami przeciwciała wtórne. Po dodaniu substratu dochodzi do zmiany koloru, która pozwala ocenić całkowity poziom specyficznie związanych przeciwciał. Ze względu na fakt, iż płytki testowe pokrywane są lizatem antygenu, test ELISA umożliwia jedynie oznaczenie ogólnej koncentracji specyficznych przeciwciał, co oznacza, że dokładne rozróżnienie wykrytych przeciwciał (w zależności od tego, czy są wynikiem szczepionki czy też infekcji) nie jest możliwe. W ramach przeprowadzonej w 2007 roku analizy ok. 12.700 próbek krwi w odniesieniu do przeciwciał IgM stwierdzono seroprewalencję rzędu ok. 4%, a w odniesieniu do przeciwciał IgG seroprewalencję na poziomie ok. 29%. Podkreślić należy, że próbki pochodziły od wyselekcjonowanych wcześniej zwierząt, u większości których istniało kliniczne podejrzenie o boreliozę.

Punktem odniesienia w diagnostyce boreliozy jest dwustopniowa diagnostyka prowadzona metodami ELISA i Western- Blot. W badaniu Western-Blot różne antygeny krętka Borrelia umieszczone w żelu zostają rozdzielone według rozmiarów w wyniku działania pola elektrycznego oraz naniesione na  membranę nylonową lub nitrocelulozową. Następnie membranę poddaje się inkubacji z dodatkiem badanej surowicy, podczas której różne przeciwciała tworzą wiązki w różnych punktach membrany. Wiązki takie uwidaczniają się po dodaniu wtórnego przeciwciała. Wynik badania uzyskuje się na podstawie oceny specyficzności poszczególnych wiązek. Połączenie metody ELISA i Western-Blot umożliwia w praktyce bardzo dokładną i szczegółową diagnozę. W ramach badań w kierunku krętka Borrelia przeprowadzonych metodą WB w latach 2006-2008 przez LABOKLIN, które objęły prawie 5000 próbek, wynik pozytywny uzyskano w zakresie typowych dla infekcji wiązek VIsE (5%), p100 (17%) i OspC (13%), natomiast wiązki OspA, których powstawanie przypisuje się działaniu szczepionki, zawierało ok. 38% próbek.

Kolejną metodą jest badanie PCR (polymerase chain reaction). W badaniu PCR antygeny krętka Borrelia są powielane przy pomocy sekwencji primerów, a następnie odpowiednio znakowane tak, aby były widoczne. Wartość diagnostyczna badania PCR ograniczona jest jednakże wyborem właściwego materiału (czyli prawdopodobieństwem, że materiał zawiera w ogóle czynnik chorobotwórczy) oraz stopniem koncentracji czynnika chorobotwórczego. W przypadku przewlekłej infekcji można wprawdzie podejrzewać, że drobnoustrój rozprzestrzenił się w wielu miejscach, lecz koncentracja DNA drobnoustroju może być bardzo nieznaczna, wskutek czego wynik badania PCR może być negatywny. Pozytywny wynik badania PCR stanowi wprawdzie dowód na obecność infekcji, lecz wynik negatywny nigdy nie wyklucza infekcji. W 2007 roku w LABOKLIN badaniu metodą PCR na obecność krętka Borrelia poddano ogółem 247 kleszczy, z czego w 38 przypadkach uzyskano wynik pozytywny. Nie stwierdzono przy tym równoległych infekcji innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak babeszja, erlichia czy wirusami wywołującymi KZM.

Kolejną metodą wykrycia infekcji jest hodowla kultur z zastosowaniem specjalnych i bardzo wymagających pożywek (np. pożywka Barboura- Stoennera-Kelly’ego). Okres trwania hodowli może trwać nawet 6 tygodni, a próbki muszą być pobrane w idealnie sterylnych warunkach, ponieważ w przypadku zanieczyszczenia próbki grzybami i bakteriami może dojść do zablokowania wzrostu krętków. Materiałem nadającym się do badania są fragmenty tkanek oraz maź stawowa. Jeszcze inną metodą jest bezpośrednie stwierdzenie obecności drobnoustroju przy pomocy mikroskopu z kondensorem ciemnego pola bądź przy pomocy fluoryzujących przeciwciał. W praktycznej diagnostyce weterynaryjnej metody te odgrywają jednak raczej rolę drugorzędną.

Zalecenia terapeutyczne

W leczeniu stosuje się doksycyklinę w dawce 10 mg/kg dwa razy dziennie przez 30 dni. W razie nietolerancji zaleca się stosowanie amoksycykliny w dawce 20 mg/kg trzy razy dziennie przez 30 dni.

Kontrola przebiegu leczenia

Ze względu na długotrwałe utrzymywanie się przeciwciał ewentualna kontrola przebiegu leczenia – o ile takowa w ogóle ma miejsce – powinna odbywać się w bardzo długich odstępach czasu.

Komentarze
MomsThuriMomsThuri
Useful information for every mother. Diseases in position, childbirth and formation baby. Man useful and topical for pregnant women. Birth child - bliss in family. It is necessary be prepared to the appearance of baby.

Pregnant can not know everything. She must be assistant. Recommend to necessary period correct solution. Did the baby get sick? Arisen difficulties with bearing? There are questions for learning baby? At all problems will answer doctors and experienced moms.
feet swelling after pregnancy
JoshuaCefJoshuaCef
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

 
JessieGertyJessieGerty
A Biological Masterpiece, But Subject to Many Ills
The human foot is a biological masterpiece. Its strong, flexible, and functional design enables it to do its job well and without complaint—if you take care of it and don't take it for granted.
healthThe foot can be compared to a finely tuned race car, or a space shuttle, vehicles whose function dictates their design and structure. And like them, the human foot is complex, containing within its relatively small size 26 bones (the two feet contain a quarter of all the bones in the body), 33 joints, and a network of more than 100 tendons, muscles, and ligaments, to say nothing of blood vessels and nerves.
https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pas-cher/
KIRAbymnKIRAbymn
To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Such situation leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that fluid does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet preferably put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
how to reduce swelling during pregnancy
MirkaHoagMirkaHoag
Peels help to eliminate from the greater part age amendments dermatological layer. operations effective at any age, shown for skin layer of any species. After superficial exposure disappear minor wrinkles, skin area becomes smooth, without wrinkles. Adaptation – 3 days. deeper peeling well copes wrinkles (expression, old, affects small scars, removes spots.
Adaptation – seven days. Profound peeling conducting in the beauty medical facilities. This is maximum effective operation, although requires long term regeneration – about month.
acne scars before and after chemical peel
MirkaHoagMirkaHoag
Peels can help to eliminate from of all age deficiencies dermatological layer. Procedures efficient at any time, suitable for skin layer of any type. After superficial peeling disappear minor wrinkles, skin turns out smooth, without wrinkles. Recovery – 3 days. The middle peeling effectively copes wrinkles (expression, age, smoothing minor pits, removes freckles.
Rehabilitation – 7 days. Profound peeling performing in the beauty clinics. This is maximum efficient procedure, but requires long period adaptation – about four weeks.
chemical peel procedure
KulGevEKulGevE
Pokrasnenie armpit brings discomfort, aches. To delay trip in the hospital is not appropriate. Formation under the muscle cavity may turn out to be dangerous illness. However most often it is result frequent use deodorants, non-compliance conditions personal hygiene, excessive sweating. Redness causes narrow blouse, contaminated razor, the infection.
painful lump under armpit
Discomfort under the arm, redness, lump getting hot? This is the abscess that will operated on, then take medications. first stage treat ointments, anti-inflammatory medicines. If the process switched to second stage, the required surgical procedure.
KulGevEKulGevE
Lump armpit brings discomfort, hurts when clicking. to Carry visit doctor is not appropriate. Lump under the muscle cavity may become cancer illness. However most often it is consequences excessive use antiperspirants, non-compliance rules personal hygiene, excessive sweating. Redness causes a close clothing, infected razor-affiliation, the virus.
lump under my armpit that hurts
Pain under the arm, inflammation, lump getting hot? This is the abscess that should cut from the surgeon, after that take medications. first stage treat lotions, antibacterial drugs. When the process switched to second stage, the required surgical procedure.
WilliamVARNEWilliamVARNE
canadian pharmacies cialis for sale
cialis online under the tongue order
Cheap cialis
direct pharmacy usa cialis
cialis online bestellen forum
https://greatwinesgrandhouses.com
en ucuz cialis 20 mg
cialis on black market
Cialis 20 mg
typical cialis dosage
get a cialis prescription online
https://greatwinesgrandhouses.com
ArnoldBokArnoldBok
cialis online erfahrungen
cialis thailand buy
Buy Cialis Online
best online cialis pharmacy reviews
best place for cialis online
Buy Cheap Cialis Online
cialis non branded
buying cialis from canada
buy cialis
MichaelGarMichaelGar
liquid cialis research chemicalsdoes medicare cover cialis for bhpsex pills generic cialisoverseas pharmacy cialis cialis 40 mg
https://skylensnw.com
http://whanswerz.com/index.php?qa=user&qa_1=jacobsonphilipsen0
http://www.shegercars.com/author/boesenkruse7/
https://manchesterclopedia.win/wiki/Cialis200mginitalia
MichaelGarMichaelGar
get cialisi need cialis overnight deliverycialis generika online deutschlandcialis 20mg online cialis 20 mg
https://skylensnw.com
http://bizimera.tv/user/FiltenborgEliasen4/
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/gilliamjacobson0/
http://www.nqqn.org/index.php?qa=user&qa_1=callesenphilipsen4
MichaelGarMichaelGar
when does cialis wear offbuy cialis online germanydoes cialis really workpurchase tadalafil cialis Buy cialis 20mg
https://skylensnw.com
https://ai-db.science/wiki/Genericcialise20
http://forum.bitwerft.de/User-BjerregaardLentz4
https://s.id/
MichaelGarMichaelGar
buy cialis 20mg europecialis user reviewscialis 20mg usacheapest generic super active cialis cialis 20mg
https://skylensnw.com
https://funsilo.date/wiki/Cialis20mgeffects
http://cosap.org/story.php?id=326777#discuss
http://bit.do/
MichaelGarMichaelGar
cialis prescription assistancewhen do you take a cialiscialis dosage when to takecialis international shipping Buy cialis 60 mg
https://skylensnw.com
http://shorl.com/ratahafujury
https://www.kickstarter.com/profile/857731272/about
http://0rz.tw/create?url=http%3A%2F%2Fwww.2tontos.com%2Findex.php%3Fqa%3Duser%26qa_1%3Draymondboesen3

http://shamefool.com/index.php?qa=user&qa_1=holland48martin
http://classified.knititnow.com/author/martin64holland
http://firsturl.de/W0G1124
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityka cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję